ABB标准维护计划
ABB标准维护计划
ABB根据断路器生命周期规律制定系统的预防性维护计划,定期进行预防性维护可以提升断路器稳定性能,延长断路器使用寿命。对于短路跳闸或恶劣环境等情况, 应适当考虑调整维护周期。
断路器 自出厂后的年限
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
机械元件
灭弧室 (R) (R) (R) (R) (R) (R) I
弧触头和主触头 P P P P P P I
操作机构 I I P I I P I I P I I P I I P I I P I I
摇进/摇出装置(用于抽出式断路器) I I I I I I I I I I I I I I I I I I
爪形隔离触头(夹头)(仅适用于抽出式断路器) (R) (R) (R) (R) (R) (R) I
主回路 - 母排连接
端子 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
辅助连接
辅助触头 I I P I I P I I P I I P I I P I I P I I
电气和机械附件
齿轮马达 I I P I I P I I P I I P I I P I I P I P
欠压脱扣器 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
分励脱扣器 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
合闸线圈 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
锁定在断开位置的断路器(带钥匙或挂锁) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
断路器辅助触头 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
断路器接通和断开位置的锁定装置 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
并排安装或叠装断路器间的连锁装置 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
可选件的性能
热敏元件的检查 (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)
绝缘电阻 (P) (P) (P) (P) (P) (P)
电子元件
保护单元 I I P I I P I I P I I P I I P I I P I I
图例说明
I(检查) 检查、测试、修复及更换元件(如有必要)
P(性能) 测试、测量和任何“维护”、“修理”或“更换”工作(如有必要),以延长产品的使用寿命
(P)(有条件性能测试) 仅适用于合同中规定或ABB专业服务人员认为必要的性能测试
(R)(有条件更换) 经ABB工程师在常规或预防性维护检查后,建议更换元件
注:对于特殊维护,只需联系最近的ABB服务支援中心(ABB服务中心或ABB授权服务供应商)或致电:400-820-9696/800-820-9696
敬请联系我们
选择所在省份 选择所在城市
如果您选择ABB更换服务, 我们会评估适当的设备更换时间, 并快速高效地完成必要的更换, 同时确保最大限度缩短停工时间。